Kursbeskrivelse

IVARETAKELSE AV HMS VED ARBEID I GRØFTER

Ved utførelse og prosjektering av grøftearbeid stilles det krav til kunnskap om sikringstiltak og hvilke faremomenter som kan oppstå.

Norsk Rørsenters HMS-dag om sikkerhet i grøfter tar for seg hvilke regelverk som gjelder og det blir også belyst flere potensielle faremomenter som kan oppstå i forbindelse med arbeid i grøfter og hva man kan gjøre for å redusere eller fjerne muligheten for at en uønsket hendelse oppstår.

TEMA FOR KURSET

 • “Forskrift om utførelse av arbeid”:
  For å etablere en forskriftsmessig grøft må man ha kjennskap til “forskrift om utførelse av arbeid”. Forskriften tar for seg alle sikkerhetsmomenter rundt grøftearbeid.
 • Geoteknikk:
  Forhold i grunnen varierer mye fra sted til sted. Kjennskap til ulike jordarter, påvirkning fra grunnvann etc. er viktig i sammenheng med graving og etablering av sikre grøfter.
 • Utarbeidelse av grøfteplaner:
  Det skal alltid utarbeides grøfteplaner for grøfter dypere enn 2 m. Kurset viser eksempler på slike planer og deltakerne skal utføre en praktisk oppgave relatert til dette.
 • Bruk av verneutstyr.

MÅLGRUPPE

Temadagen er beregnet for personell i kommuner og entreprenørfirma som utfører/prosjekterer grøftearbeid, herunder utskiftning av eksisterende anlegg, ledningsbrudd og nyanlegg.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no

Få mer informasjon

For mer informasjon om Helse-, Miljø og sikkerhet (HMS) – Sikkerhet i grøfter, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Kursprogram

KURSTID: kl 09.00 til ca. kl 15.30

TEMADAG

Enkel geoteknikk:

 • Friksjonsjordarter og kohesjonsjordarter. Jordartenes egenskaper og oppførsel.

Forskrift om utførelse av arbeid § 21 – graving og avstiving av grøfter.

Grøfteeksempler fra virkeligheten.

Graving i vei:

 • Arbeidsvarsling og hensyn som tas ved graving i vei.

HMS i grøfta:

 • Bruk av verneutstyr.

Gjennomføringsplan/grøfteplan:

 • Hvordan kan man på best mulig måte tilfredsstille forskriften.
 • Gruppeoppgaver.

Meld deg på kurset

Meld deg på Helse-, Miljø og sikkerhet (HMS) – Sikkerhet i grøfter her:

Kurspåmelding Helse-, Miljø og sikkerhet (HMS) – Sikkerhet i grøfter