Kursbeskrivelse

Dato for kurset kommer……

Mange aktører jobber med stikkledninger. Kommunale saksbehandlere, konsulenter, entreprenører, rørleggere og leverandører. Kurset har som mål å gi deltakerne en detaljert innføring i temaet ”stikkledninger”, både mht. tekniske og administrative løsninger. Det legges også vekt på å forstå sammenhengen mellom stikkledninger og hovedledninger og viktigheten av god utførelse for å sikre kvalitet og funksjon.

TEMA FOR KURSET

 • Introduksjon – motivasjon.
 • Regelverk som hjemler temaet stikkledninger.
 • Prosjektering av stikkledninger. Vannforbruk, trykkforhold, bestemmelse av dimensjoner, selvrens. Aktuelle rørmaterialer.
 • Søknadsprosedyre. Krav til søknad og dokumentasjon.
 • Utførelse av stikkledninger. Tilknytning, anboring. Standard abonnentsvilkår – tekniske og administrative bestemmelser.
 • Grøftesnitt/plassering.
 • Graving av grøfter – HMS.
 • Søknadsprosedyre, krav til søknad.
 • Standard abonnentsvilkår – administrative bestemmelser.
 • Kontroll av utførelse.
 • Renoveringsmetoder ved utbedring av eksisternede stikkledninger.
 • Praktiske øvelser. Anboring, påkobling.

Kurset gir deltakerne teoretisk og praktisk kunnskap om prosjektering og utførelse av stikkledninger. Kurskompendium med dimensjonering, tabeller og eksempler.

OPERATØRBEVIS

Krav som må oppfylles for å kunne utstede Norsk Rørsenter operatørbevis:

 1. Gjennomført kurs i hehold til gjeldende læreplan.
 2. Bestått skriftlig eller muntlig prøve hvor 70 % av spørsmålene relatert til bygging og prosjektering av stikkledninger er tilfredsstillende besvart.

Etter endt kurs utstedes operatørbevis. Operatørbeviset dokumenterer at kurs i “Prosjektering og utførelse av stikkledninger” er gjennomført i henhold til læreplan og eksamen er bestått.

MÅLGRUPPE

 • Kommunalt ansatte som skal utøve tilsynsmyndighet og saksbehandling i forhold til stikkledninger.
 • Maskinentreprenører og rørleggere som både prosjekterer og legger stikkledninger.
 • Konsulenter med ansvar for prosjektering av VA ledningsnett.
 • Produsenter og leverandører av relevant materiell og utstyr.

Kurset har en varighet på 2 dager.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post: norsk@norskrorsenter.no.

Få mer informasjon

For mer informasjon om Stikkledninger – Bygging og projektering, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Kursprogram

KURSTID

Dag 1 & 2: kl 8.00 til ca. kl 15.30

DAG 1

Regelverk:

 • Aktuelle lover, forskrifter og normer.

Hvordan prosjektere en stikkledning?

 • Vannledning:
  • Vannmengder – forbruk.
  • Rørmaterialer.
  • Vanlige dimensjoner.
  • Trykkforhold – trykktap.
 • Avløpsledning:
  • Spillvannmengder – samtidig belastning.
  • Rørmaterialer.
  • Vanlige dimensjoner.
  • Selvrens.
  • Overvannshåndtering.
  • Trykkavløp/pumpekum.

Utførelse stikkledning vann.

Standard abonnementsvilkår – tekniske bestemmelser:

 • Vann:
  • Tilknytning til hovedvannledning.
  • VA/Miljø-blad nr. 7.
  • Anboringsklammer.
  • Dobbeltmuffe med gjenget avstikk.
  • Ulike materialer – korrosjon.
  • Vannavslag.
  • Utvendig hovedstengeventil:
   • Plassering
   • Materiell
 • Avløp:
  • Anboringsklammer.
  • Tilknytning til hovedavløpsledning.
  • VA/Miljø-blad nr. 33.
  • Materiell.
  • Utvendig stakepunkt:
   • Plassering
   • Materiell

Gruppeoppgaver.

DAG 2

Graving av grøfter/HMS/Internkontroll:

 • Grunnforhold, jordmasser, enkel geoteknikk.
 • Sikkerhetsbestemmelser.

Grøftesnitt:

 • Plassering.
 • Normalprofil.

Standard abonnementsvilkår – administrative bestemmelser:

 • Søknad og godkjenning av tilknytning, søknadsprosedyre.
 • Krav til søknad.
 • Dokumentasjon.
 • Underlag.

Kontroll av utførelse:

 • Kontrollsjekkliste.
 • Uavhengig kontroll.

Gruppeoppgave:

 • Komplett utarbeidelse av en søknad om etablering av stikkledning.

KOMPENDIUM

Det er utarbeidet et kompendium til kurset. Alle dimensjoneringer og beregninger er presentert i tabellform slik at brukeren skal kunne foreta egne dimensjoneringer basert på bruk av tabeller.

Meld deg på kurset

Meld deg på Stikkledninger – Bygging og projektering her: