Kursbeskrivelse

SLUTTKONTROLL AV VA-LEDNINGSNETT – TRYKK, TETTHETSPRØVING OG DESINFEKSJON

Plan og bygningslov med tilhørende teknisk forskrift (TEK) har medført strengere krav til sluttkontroll/dokumentasjon. Drikkevannsforskriften har også bidratt til at desinfeksjon av ledningsanlegg har blitt mer og mer aktuelt. For å sikre best mulig kvalitet og lengst mulig levetid for våre VA-ledningsanlegg, oppfordres norske kommunale ledningseiere til å kvalitetssikre sine VA-ledninger ved å trykk, tetthetsprøve og desinfisere nylagte VA-ledninger.

TEMA FOR KURSET

 • Introduksjon – motivasjon.
 • Kvalitetskrav og normer for utførelse av VA-ledningsnett.
 • Kvalitetssikring.
 • HMS.
 • Tetthetsprøving av trykkløse ledninger iht NS-EN 1610.
 • Krefter som opptrer ved tetthetsprøving.
 • Trykkprøving av trykkledninger iht. NS-EN 805.
 • Krefter som opptrer ved trykkprøving.
 • Forankringsløsninger.
 • Desinfeksjon av vannledninger.
 • Desinfeksjon av høydebasseng.
 • NS 3420 og sluttkontroll.

I Norsk Rørsenters lokaler har vi et innendørs grøfteanlegg som vi bygger opp til å inneholdeledningsstrekninger for praktiske prøver. Det vil legges vekt på at alle kursdeltakerne skal øves i montering/bruk av utstyr og utførelse av prøver i praksis.

De av kursdeltakerne som ønsker det kan avlegge eksamen og få utstedt operatørbevis.

OPERATØRBEVIS

Krav som må oppfylles for å kunne utstede Norsk Rørsenter operatørbevis:

 1. Gjennomført kurs i hehold til gjeldende læreplan.
 2. Bestått skriftlig eller muntlig prøve hvor 75 % av spørsmålene relatert til praktisk utførelse av sluttkontroll er tilfredsstillende besvart.

Etter endt kurs utstedes operatørbevis som bekrefter at kurset er gjennomført i henhold til læreplan, eksamen er bestått.

MÅLGRUPPE

Kurset retter seg mot de personer i kommuner, entreprenørforretninger og rørleggerbedrifter som skal forestå desinfeksjon og prøving av ledninger og kummer, eller som skal kontrollere at prøvene blir riktig utført. Kursdeltagerne vil etter endt kurs kunne utføre prøvene i praksis, og fylle ut prøvingsrapporter.

Kurset har en varighet på 3 dager.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post: norsk@norskrorsenter.no.

Få mer informasjon

For mer informasjon om Sluttkontroll av VA-ledningsnett, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Kursprogram

KURSTID

Dag 1: kl 9.00 til ca. kl 15.30
Dag 2 & 3: kl 8.30 til ca. kl 15.30

DAG 1

Sluttkontroll:

 • Hva menes med sluttkontroll?
 • Hva omfatter en sluttkontroll?
 • Holdninger i forbindelse med sluttkontroll?

Rørinspeksjon med videokamera.

Deformasjonskontroll.

Gjennomgang av utstyr for tetthetsprøving.

Sikkerhetsregler:

 • Krefter på plugger.

VA/Miljø-blad nr. 24:

 • Tetthetsprøving med luft.
 • Tetthetsprøving med vann.

VA/Miljø-blad nr. 63

 • Tetthetsprøving av kummer.

Tetthetsprøving:

 • Praksis.
 • Øvingsoppgaver.

Prøvingsrapport.

Sluttkontrollskjema.

Dokumentasjon.

Utfylling.

Gruppearbeid:

 • Praksis.
 • Øvingsoppgaver.

DAG 2

Desinfeksjon av vannledninger:

 • Hvorfor desinfisere?
 • Desinfeksjonsmiddel
 • Drikkevannsforskriften
 • HMS
 • SIFF`s veileder og VA/Miljø-blad
 • Utstyr for desinfeksjon

VA/Miljø-blad nr. 39:

 • Rutiner for desinfeksjon
 • Sikkerhet
 • Praktisk gjennomføring
 • Prøvingsrapport

Gruppearbeid:

 • Praksis – Desinfeksjon av vannledning.
 • Teori – Øvingsoppgaver.

VA/Miljø-blad nr. 73:

 • Desinfeksjon av høydebasseng.

VA/Miljø-blad nr. 40:

 • Desinfeksjon etter reparasjon.
 • Trykkløst nett faremomenter.

DAG 3

Trykkprøving av trykkledninger:

 • Hvem stiller krav om trykkprøving og hvordan er den praktiske gjennomføringen?
 • Rutiner for trykkprøving.

VA/Miljø-blad nr. 25:

 • Sikkerhet.
 • Praktisk gjennomføring.
 • Utstyr.

Prøvingsrapport.

Sluttkontrollskjema.

Dokumentasjon.

Utfylling.

Trykkprøving av rørstrekk med forskjellige rørmaterialer.

Krefter, forankringer, strekkfaste skjøtemetoder.

Prøvingsrapport.

Øvingsoppgaver.

Frivillig eksamen.

Meld deg på kurset

Meld deg på Sluttkontroll av VA-ledningsnett her:

Kurspåmelding Sluttkontroll av VA-ledningsnett