Kursbeskrivelse

Ny pris fra 01.01.2023; kr 18.000,- + eksamens- og sertifikatavgift.

ADK1-SERTIFIKATET GIR DEG MANGE MULIGHETER I VA-BRANSJEN!

DU FÅR NØDVENDIG KOMPETANSE TIL:

 • Praktisk utførelse av alle typer VA-ledningsanlegg.
 • Legging av stikkledninger og anboring på hovedledning.
 • Bygging av mindre naturbaserte avløpsanlegg.

I henhold til Norsk Vanns VA-norm skal minst en i grøftelaget dokumentere ADK-kompetanse. Kravet gjelder både for den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om/gjenfylling, og for den som legger ledningene.

Norsk Rørsenter er Norges ledende senter for ADK-opplæring. Siden 1989 har over 3000 personer deltatt på våre ADK1-kurs. Vi har opparbeidet eget innendørs grøfteanlegg, tilrettelagt for praktiske øvelser.

ADK1-kurset har en varighet på 3 uker (105 timer), der det er lagt vekt på variasjon i  kursgjennomføringen, flere interessante forelesere, praktiske øvingelser i innendørs anlegg.

Krav for utstedelse av ADK1-sertifikat

En av disse må oppfylles:

A) 3 års praksis i anleggsrørlegging.

B) Har bestått fag/svenneprøve innenfor:

 1. Rørleggerfaget – og ett års praksis i anleggsrørlegging.
 2. Anleggsmaskinførerfaget – og ett års praksis i anleggsrørlegging.
 3. Fag relatert til Bygg- og anleggsteknikk (eller tidligere tilsvarende varianter) – og ett års praksis i anleggsrørlegging.

C) Ingeniør/tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg – og ett års praksis i VA-faget.

Skjema for registering av praksis må fylles ut. Etter gjennomført kurs, avlagt eksamen og innlevert dokumentasjon av tilstrekkelig praksis utstedes ADK1-sertifikat.

Det er anledning til å gjennomføre ADK1-kurset uten at man har tilstrekkelig godkjent praksis. ADK-sertifikat utstedes når tilstrekkelig praksis blir dokumentert. Denne dokumentasjonen må skje innen en periode på 4 år etter gjennomført kurs.

ADK1-sertifikat

ADK1-sertifikat som bekrefter at kurset er gjennomført, eksamen er bestått og at praksiskravene er oppfylt gir grunnlag for å bli godkjent som bas (førstelinjeleder) for grøftelag ved legging av vann- og avløpsledninger.

For mer informasjon om ADK1-kurs, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Få mer informasjon

For mer informasjon om ADK1-kurs, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Kursprogram

KURSTID

Mandag – fredag: kl 8.00 til kl 15.30

UKE 1

Teori, litt praksis.
Delmål 1 – 5 iht. læreplan.

UKE 2

Teori og praksis.
Delmål 5 – 9 iht. læreplan.

UKE 3

Teori og praksis.
Delmål 10 – 14 iht. læreplan.
Eksamen og evaluering.

UNDERVISNING

Ved gjennomføring av kurset vil det legges vekt på en variert undervisningform.
Det legges vekt på følgende:

 • Gjennomgang av tema (delmål).
 • Gruppeoppgaver.
 • Diskusjon i plenum.
 • Oppgaver i forbindelse med en gitt problemstilling.

Første dag vil vi forsøke å kartlegge bakgrunnen til kursdeltakerne. Dette for å kunne tilpasse kurset til kursdeltakernes bakgrunn.

PRAKTISKE ØVELSER

Anboring og påkobling stikkledninger.
Leggeverktøy, duktile støpejernsrør.

TEMA FOR KURSET

 • Introduksjon – motivasjon.
 • Kvalitetskrav og normer for utførelse.
 • Rørmaterialer.
 • Nivellering og laser.
 • Geoteknikk og sikkerhet i grøfter.
 • Grøfter og utførelse av rørlegging.
 • Rør og rørdeler.
 • Kummer og gategods.
 • Lett kommunalteknikk, grunne ledninger.
 • Tegninger og arbeidsbeskrivelser.
 • Lover og forskrifter.
 • Gjenoppbygging av veg.
 • Kontroll av anlegg, trykk- og tetthetsprøving.
 • Hygiene, verne og miljøarbeid.
 • Avløpsanlegg i spredt bebyggelse – bygging av anlegg.
 • Praktiske øvelser.
 • Rehabilitering av ledningsnett.
 • Undersøkelse av ledningsnett.
 • Eksamen, kursvurdering.

Meld deg på kurset

Meld deg på ADK1-kurs her:

Kurspåmelding ADK1-kurs