BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

IVARETAKELSE AV HMS VED ARBEID I GRØFTER

Ved utførelse og prosjektering av grøftearbeid stilles det krav til kunnskap om sikringstiltak og hvilke faremomenter som kan oppstå.

Norsk Rørsenters HMS-dag om sikkerhet i grøfter tar for seg hvilke regelverk som gjelder og det blir også belyst flere potensielle faremomenter som kan oppstå i forbindelse med arbeid i grøfter og hva man kan gjøre for å redusere eller fjerne muligheten for at en uønsket hendelse oppstår.

TEMA FOR KURSET

  • “Forskrift om utførelse av arbeid”:
    For å etablere en forskriftsmessig grøft må man ha kjennskap til “forskrift om utførelse av arbeid”. Forskriften tar for seg alle sikkerhetsmomenter rundt grøftearbeid.
  • Geoteknikk:
    Forhold i grunnen varierer mye fra sted til sted. Kjennskap til ulike jordarter, påvirkning fra grunnvann etc. er viktig i sammenheng med graving og etablering av sikre grøfter.
  • Utarbeidelse av grøfteplaner:
    Det skal alltid utarbeides grøfteplaner for grøfter dypere enn 2 m. Kurset viser eksempler på slike planer og deltakerne skal utføre en praktisk oppgave relatert til dette.
  • Bruk av verneutstyr.

MÅLGRUPPE

Temadagen er beregnet for personell i kommuner og entreprenørfirma som utfører/prosjekterer grøftearbeid, herunder utskiftning av eksisterende anlegg, ledningsbrudd og nyanlegg.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no