BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

Dato for kurset kommer……

Mange aktører jobber med stikkledninger. Kommunale saksbehandlere, konsulenter, entreprenører, rørleggere og leverandører. Kurset har som mål å gi deltakerne en detaljert innføring i temaet ”stikkledninger”, både mht. tekniske og administrative løsninger. Det legges også vekt på å forstå sammenhengen mellom stikkledninger og hovedledninger og viktigheten av god utførelse for å sikre kvalitet og funksjon.

TEMA FOR KURSET

 • Introduksjon – motivasjon.
 • Regelverk som hjemler temaet stikkledninger.
 • Prosjektering av stikkledninger. Vannforbruk, trykkforhold, bestemmelse av dimensjoner, selvrens. Aktuelle rørmaterialer.
 • Søknadsprosedyre. Krav til søknad og dokumentasjon.
 • Utførelse av stikkledninger. Tilknytning, anboring. Standard abonnentsvilkår – tekniske og administrative bestemmelser.
 • Grøftesnitt/plassering.
 • Graving av grøfter – HMS.
 • Søknadsprosedyre, krav til søknad.
 • Standard abonnentsvilkår – administrative bestemmelser.
 • Kontroll av utførelse.
 • Renoveringsmetoder ved utbedring av eksisternede stikkledninger.
 • Praktiske øvelser. Anboring, påkobling.

Kurset gir deltakerne teoretisk og praktisk kunnskap om prosjektering og utførelse av stikkledninger. Kurskompendium med dimensjonering, tabeller og eksempler.

OPERATØRBEVIS

Krav som må oppfylles for å kunne utstede Norsk Rørsenter operatørbevis:

 1. Gjennomført kurs i hehold til gjeldende læreplan.
 2. Bestått skriftlig eller muntlig prøve hvor 70 % av spørsmålene relatert til bygging og prosjektering av stikkledninger er tilfredsstillende besvart.

Etter endt kurs utstedes operatørbevis. Operatørbeviset dokumenterer at kurs i “Prosjektering og utførelse av stikkledninger” er gjennomført i henhold til læreplan og eksamen er bestått.

MÅLGRUPPE

 • Kommunalt ansatte som skal utøve tilsynsmyndighet og saksbehandling i forhold til stikkledninger.
 • Maskinentreprenører og rørleggere som både prosjekterer og legger stikkledninger.
 • Konsulenter med ansvar for prosjektering av VA ledningsnett.
 • Produsenter og leverandører av relevant materiell og utstyr.

Kurset har en varighet på 2 dager.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post: post@norskrorsenter.no.