BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE

SLUTTKONTROLL AV VA-LEDNINGSNETT – TRYKK, TETTHETSPRØVING OG DESINFEKSJON

Plan og bygningslov med tilhørende teknisk forskrift (TEK) har medført strengere krav til sluttkontroll/dokumentasjon. Drikkevannsforskriften har også bidratt til at desinfeksjon av ledningsanlegg har blitt mer og mer aktuelt. For å sikre best mulig kvalitet og lengst mulig levetid for våre VA-ledningsanlegg, oppfordres norske kommunale ledningseiere til å kvalitetssikre sine VA-ledninger ved å trykk, tetthetsprøve og desinfisere nylagte VA-ledninger.

TEMA FOR KURSET

 • Introduksjon – motivasjon.
 • Kvalitetskrav og normer for utførelse av VA-ledningsnett.
 • Kvalitetssikring.
 • HMS.
 • Tetthetsprøving av trykkløse ledninger iht NS-EN 1610.
 • Krefter som opptrer ved tetthetsprøving.
 • Trykkprøving av trykkledninger iht. NS-EN 805.
 • Krefter som opptrer ved trykkprøving.
 • Forankringsløsninger.
 • Desinfeksjon av vannledninger.
 • Desinfeksjon av høydebasseng.
 • NS 3420 og sluttkontroll.

I Norsk Rørsenters lokaler har vi et innendørs grøfteanlegg som vi bygger opp til å inneholdeledningsstrekninger for praktiske prøver. Det vil legges vekt på at alle kursdeltakerne skal øves i montering/bruk av utstyr og utførelse av prøver i praksis.

De av kursdeltakerne som ønsker det kan avlegge eksamen og få utstedt operatørbevis.

OPERATØRBEVIS

Krav som må oppfylles for å kunne utstede Norsk Rørsenter operatørbevis:

 1. Gjennomført kurs i hehold til gjeldende læreplan.
 2. Bestått skriftlig eller muntlig prøve hvor 75 % av spørsmålene relatert til praktisk utførelse av sluttkontroll er tilfredsstillende besvart.

Etter endt kurs utstedes operatørbevis som bekrefter at kurset er gjennomført i henhold til læreplan, eksamen er bestått.

MÅLGRUPPE

Kurset retter seg mot de personer i kommuner, entreprenørforretninger og rørleggerbedrifter som skal forestå desinfeksjon og prøving av ledninger og kummer, eller som skal kontrollere at prøvene blir riktig utført. Kursdeltagerne vil etter endt kurs kunne utføre prøvene i praksis, og fylle ut prøvingsrapporter.

Kurset har en varighet på 3 dager.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post: post@norskrorsenter.no.