BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

 

KURSTID: kl 09.00 til kl 15.30

TEMA FOR KURSET

  1. Tre naturlover som styrer vannet, noen vannfysiske parametre, strømningstyper, kontinuitetsligningen.
  2. Trykkberegninger, krefter i bend, singulærtap i bend og ventiler.
  3. Bernoullis formel; loven om summen av energiformene som er konstant, trykk- og energilinjer, pitot-målere, utstrømning gjennom hull.
  4. Darcy-Weisbachs formel for dimensjonering av ledninger, hydraulisk ruhet kontra friksjonskoeffisienten og Moodys diagram.
  5. Mannings ligning for beregning av åpne kanaler, åpen kanalstrømning, kritisk strømning, delfyllinger, vannføring i overløp.
  6. Selvrensing, skjærspenning i ledninger.
  7. Parallellkoblede og seriekoblede sentrifugalpumper, effektbehov med og uten turtallsregulering, kavitasjon, NPSH.
  8. Case/Øvingsoppgaver.