BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

KURSTID: Begge dager kl 08.30 til ca kl 16.00

TEMA:

 • Overvannstransport, fellesavløp og separatsystem
 • Regnvannsoverløp. Gatesandfang
 • Forurensing i overvann. Miljøgifter, kilder og tiltak
 • Overvannsberegning. Hydrologisk metode og rasjonell metode. Avrenningskoeffisienter, konsentrasjonstid
 • Korttidsnedbør, IVF-kurver, gjentaksintervall
 • Summasjonskurvemetoden og tid- arealmetoden for beregning av overvann
 • Kasseregn, modellregn, regnhyetogram og hvordan det konstrueres på basis av IVF-kurver
 • Snøsmelteavrenning
 • Dimensjonering av fordrøyningsmagasin
 • Klimaendringer og endringer av nedbøren
 • Overvannsskader
 • Avrenning fra nedbørfelt > 2-3 km2 og avrenning fra ubebygde områder
 • Flomveier
 • Ansvarsregler
 • Overordnede overvannsplaner