BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

 

KURSTID: kl 09.00 til kl 15.30

TEMADAG

  • Overvann i VA-systemet
  • Overvannsberegninger – Maksimale vannføringer
  • Volumberegning av fordrøyningstiltak (dammer, bassenger, etc.)
  • Korttidsnedbør og snøsmeltingsintensiteter
  • Forurensninger i overvann
  • Klimaendringer og ekstreme regn
  • Dimensjoneringsprinsipper og klimafaktorer
  • Tiltak, lokale overvannsdisponering (LOD), sandfang
  • Tekniske krav
  • Øvingsoppgaver