BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

 

VI GIR DEG NYTTIG KUNNSKAP OM KOSTNADSEFFEKTIV OG KORREKT MYNDIGHETSFORVALTNING!

“Opprydding” i spredt bebyggelse er i følge MD en av hovedutfordringene i forhold til EUs rammedirektiv for vann. I flere områder utgjør disse utslippene et betydelig miljøproblem, bl.a forurensning av viktige drikkevannskilder. Avløpsbestemmelsene i Forskrift om begrensning av forurensning stiller derfor strengere krav til mindre avløpsanlegg. Anleggene skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

Flere tusen septiktanker, dårlig fungerende sandfilterløsninger etc. må i de nærmeste årene erstattes med infiltrasjonsanlegg, våtmarksfilter, biofilter, minirenseanlegg eller andre renseløsninger som tilfredsstiller kravet til renseeffekt.

Både nye og reviderte VA/Miljø-blad i tilknytning til mindre avløpsanlegg vil bli gjennomgått på dette kurset.

Norsk Rørsenter har lang erfaring med faglig bistand i forbindelse med VA-forvaltning. Vi bistår flere kommuner med forvaltning/saksbehandling relatert til mindre avløpsanlegg.

TEMA FOR KURSET

  • Behandling av søknad om utslippstillatelse (Kap. 12).
  • Vurdering av ulike avløpsløsninger.
  • Utarbeidelse av lokale forskrifter.
  • Info om endringer i VA/Miljø-blad (reviderte og nye blader relatert til mindre avløpsanlegg).
  • Samarbeid.

MÅLGRUPPE

Kommunalt ansatte som skal utøve forvaltning av avløpsbestemmelsene i forskrift om begrensning av forurensning. Saksbehandlere i kommune og stat innenfor fagområdene avløp, grunnforurensning og vannforurensning.

Kurset har en varighet på 2 dager.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post: post@norskrorsenter.no.


2020 – MINDRE AVLØPSANLEGG – FORVALTNING AV MYNDIGHET

Dato Sted
 4. – 5, mai  Drammen
19. – 20. oktober Drammen