BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

 

KURSTID: kl 09.00 til ca. kl 15.00

TEMADAG

Sikring (HMS) – Før, under og «etter»:

  • Sikker Jobb Analyse (SJA). Erfaringer fra inntrufne ulykker. Gjennomgang av relevante sikkerhetsinstrukser i Drammen drift for arbeid i kum.

Tilsyn fra arbeidstilsynet:

  • Gjeldende lover og forskrifter for arbeid i kummer og avløpsanlegg. Varslede og uanmeldte tilsyn. Erfaringer fra tidligere tilsyn.

Gassproblematikken, hvor stor er den?

  • Hvilke gasser kan opptre og den helsefare de representerer. forebyggende tiltak.

Gassmålere, utstyr og bruk:

  • Hvilket utstyr skal brukes og hva blir brukt.

Akutte hendelser ved arbeid i vannkummer:

  • Hva kan gå galt, hva er konsekvensen og hvilke tiltak kan gjøres for å redusere muligheten for at noe går galt.

Øvrig verneutstyr:

  • Hvilket utstyr skal brukes og hva blir brukt.

VA/Miljø-blad nr. 31 «Sikkerhet i kummer»:

  • Eksempler på rutiner ved arbeid i kum.

Biologisk og kjemisk eksponering/smittefare:

  • Hvilke biologiske og kjemiske markører er vi eksponert for, hva er smittefaren og konsekvensen. Hvordan kan smitte forebygges.