BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

IVARETAKELSE AV HMS VED ARBEID I KUMMER

Ved arbeid i vann- og avløpskummer stilles det krav til kunnskap om hvilke faremomenter operatøren utsettes for.

Norsk Rørsenters HMS-dag om sikkerhet i kummer tar for seg hvilke regelverk som gjelder og det blir også belyst flere potensielle faremomenter som kan oppstå i forbindelse med arbeid i kummer og hva man kan gjøre for å redusere eller fjerne muligheten for at en uønsket hendelse oppstår.

Temadagen er beregnet for operatører, teknikere o.a. i kommuner og entreprenørfirma som utfører arbeid i tilknytning til kummer og som vil forbedre sine HMS rutiner ved arbeid i kummer.

TEMA FOR KURSET

Akutte hendelser:

 • Hva kan gå galt, hva er konsekvensen og hvilke tiltak kan gjøres for å redusere muligheten for at noe går galt.

Tilsyn fra Arbeidstilsynet:

 • Gjeldende lover og forskrifter for arbeid i kummer og avløpsanlegg.
 • Varslede og uanmeldte tilsyn.
 • Erfaringer fra tidligere tilsyn.

Biologisk og kjemisk eksponering/smittefare:

 • Hvilke biologiske og kjemiske markører er vi eksponert for, hva er smittefaren og konsekvensen.
 • Hvordan kan smitte forebygges.

Gassproblematikken, hvor stor er den?

 • Hvilke gasser kan opptre og den helsefare de representerer.
 • Forebyggende tiltak.

Verneutstyr:

 • Hvilket utstyr skal brukes og hva blir brukt.

Sikring (HMS) – før, under og ”etter”:

 • Sikker Jobb Analyse (SJA).
 • Erfaringer fra inntrufne ulykker.
 • Gjennomgang av relevante sikkerhetsinstrukser i Drammen drift for arbeid i kum.

MÅLGRUPPE

Personell som jobber med VA-anlegg.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.