BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

HMS ved arbeid i grøfter og kummer.

Ved utførelse og planlegging av ledningsanlegg i grøfter og ved arbeid i kummer stilles det krav til kunnskap om sikringstiltak og hvilke faremomenter som kan oppstå.

Norsk Rørsenters HMS – dag om sikkerhet i grøfter og kummer tar for seg hvilke regelverk som gjelder og det blir også belyst flere potensielle faremomenter som kan oppstå i forbindelse med arbeid i grøfter og hva man kan gjøre for å redusere eller fjerne muligheten for at uønskede hendelser oppstår.

Kurset er beregnet for personell i kommuner og foretak som utfører/planlegger grøftearbeid og arbeid i kummer og som vil forbedre sine HMS-rutiner.

Temaer på kurset:

Geoteknikk – Forhold i grunnen varierer mye fra sted til sted. Kjennskap til jordarter, påvirkning fra grunnvann etc. er viktig i sammenheng med graving og etablering av sikre grøfter.

Plan for gravearbeid, risikovurderinger og etterkontroll av gravegrop – Det skal alltid utarbeides grøfteplaner for grøfter dypere enn 1,25 meter. Kurset viser eksempler på slike planer og det blir gitt en gjennomgang av revidert forskrift «Utarbeidelse av arbeid §21, Gravearbeid.»

Spesielle utfordringer i kummer – Akutte hendelser: Hva kan gå galt, hva er konsekvensene og hvilke tiltak kan gjøres for å redusere risikoen for at en uønsket hendelse skjer.

Gassproblematikk: Hvilke gasser kan forekomme og hvilke faremomenter representerer de. Forebyggende tiltak.

Biologisk og kjemisk eksponering/smittefare.

Verneutstyr: Hvilke utstyr skal brukes og hva blir brukt.

Eksempler på relevante sikkerhetsinstrukser.

MÅLGRUPPE

Temadagen er beregnet for personell i kommuner og entreprenørfirma som utfører/prosjekterer grøftearbeid og utfører arbeid i kummer.

Mer om oss og våre kurs finner du på www.norskrorsenter.no.