BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

KURSTID

Dag 1: kl 09.00 – kl 15.30
Dag 2, 3, 4: kl 8.30 – kl 15.30
Dag 5: kl 8.30 – ca. kl 15.00

DAG 1

Introduksjon – Motivasjon

Formål. Kort presentasjon av kursdeltakerne

Innledende om VA

Verdien og kvaliteten av VA ledningsanlegg / perspektiv

Hva er status og hovedutfordringer for VA-ledningsnettet i Norge?

Aktuelle lover og forskrifter

Plan- og bygningsloven m/ teknisk forskrift

Forurensningslov

Forskrift om begrensning av forurensningMateriallære

Geiteknikk og etablering av rørgrøft

Masser i grøft, Forskrift om utførelse av arbeid (”graveforskrift”), oppbygging av rørgrøft, komprimering

DAG 2

Valg av rørmateriale

 • Betong
 • Kriterier for valg av rørmateriell
 • Plastrør
 • Duktile støpejernsrør

DAG 3

Bygging av VA-anlegg (fortsettelse)

Dimensjoneringsprinsipper:

 • Hydraulikk
  • Dimensjonering av vannledninger
  • Dimensjonering av avløpsledninger

Sanering/renovering – Renoveringsmetoder

DAG 4

Forankring av trykkledninger
Private stikkledninger

Gruppeoppgaver

Lunsj
Bygging av VA – anlegg

Komponenter på ledningsnettet

Armatur og rørdeler

Bygging av VA – anlegg

Overvannshåndtering/tilbakeslagssikring

DAG 5

Beskrivelsestekster

Nyanlegg – NS 3420

Grøftefrie rørleggingsmetoder

Rørpressing

Styrt boring

Sanering/ renovering

Renoveringsmetoder

Kontroll og oppfølging ved bygging av VA-anlegg:

 • Sluttkontroll
  • Desinfeksjon
  • Trykk-/tetthetsprøving
  • Rørinspeksjon

Innenfor hvert tema vil det være gruppeoppgaver og praktiske eksempler.