BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

 

KURSTID

Dag 1: kl 09.00 – kl 15.30
Dag 2, 3, 4: kl 8.30 – kl 15.30
Dag 5: kl 8.30 – ca. kl 14.00

DAG 1

VA-jus:

 • Sentrale lover og forskrifter:
  • Forurensningslov
  • Plan- og bygningslov
  • Drikkevannsforskrift
  • Forskrift om begrensning av forurensning
  • Forskrift om offentlige anskaffelser
 • Aktuelle standarder:
  • NS-EN 1610 Utførelse og prøving av avløpsledninger
  • NS-EN 805 Vannforsyning. Krav til systemer og komponenter utenfor bygning

Materiallære – Valg av rørmaterialer:

 • Termoplaster:
  • PVC
  • PP
  • PE
 • Herdeplaster:
  • GRP
 • Duktile støpejernsrør

DAG 2

Materiallære – Valg av rørmaterialer:

 • Betong
 • Kriterier for valg av rørmateriell

NS 3420:

 • Nyanlegg
 • Sjøledninger
 • Forankring

DAG 3

Geoteknikk:

 • Grøfter, grøftesnitt
 • Belastninger på nedgravde ledninger
 • Forskrift om graving og avstivning av grøfter

Bygging av VA-anlegg – Komponenter  Armatur og deler

DAG 4

Bygging av VA-anlegg (fortsettelse)

Dimensjoneringsprinsipper:

 • Hydraulikk
  • Dimensjonering av vannledninger
  • Dimensjonering av avløpsledninger

Sanering/renovering  Renoveringsmetoder

DAG 5

Kontroll og oppfølging ved bygging av VA-anlegg:

 • Kontraktstandard NS 8405
  • Oppfølging av egne entrepriser
  • Oppfølging av arbeid i egenregi
  • Oppfølging av ”eksterne VA-utbygginger, som skal overtas av hovedledningseier”.
 • Sluttkontroll
  • Desinfeksjon
  • Trykk-/tetthetsprøving
  • Rørinspeksjon

Innenfor hvert tema vil det være gruppeoppgaver og praktiske eksempler.