BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE

Ny pris fra 01.01.2023; kr 18.000,- + eksamens- og sertifikatavgift.

ADK1-SERTIFIKATET GIR DEG MANGE MULIGHETER I VA-BRANSJEN!

DU FÅR NØDVENDIG KOMPETANSE TIL:

  • Praktisk utførelse av alle typer VA-ledningsanlegg.
  • Legging av stikkledninger og anboring på hovedledning.
  • Bygging av mindre naturbaserte avløpsanlegg.

I henhold til Norsk Vanns VA-norm skal minst en i grøftelaget dokumentere ADK-kompetanse. Kravet gjelder både for den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om/gjenfylling, og for den som legger ledningene.

Norsk Rørsenter er Norges ledende senter for ADK-opplæring. Siden 1989 har over 3000 personer deltatt på våre ADK1-kurs. Vi har opparbeidet eget innendørs grøfteanlegg, tilrettelagt for praktiske øvelser.

ADK1-kurset har en varighet på 3 uker (105 timer), der det er lagt vekt på variasjon i  kursgjennomføringen, flere interessante forelesere, praktiske øvingelser i innendørs anlegg.

Krav for utstedelse av ADK1-sertifikat

En av disse må oppfylles:

A) 3 års praksis i anleggsrørlegging.

B) Har bestått fag/svenneprøve innenfor:

  1. Rørleggerfaget  og ett års praksis i anleggsrørlegging.
  2. Anleggsmaskinførerfaget  og ett års praksis i anleggsrørlegging.
  3. Fag relatert til Bygg- og anleggsteknikk (eller tidligere tilsvarende varianter)  og ett års praksis i anleggsrørlegging.

C) Ingeniør/tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg  og ett års praksis i VA-faget.

Skjema for registering av praksis må fylles ut. Etter gjennomført kurs, avlagt eksamen og innlevert dokumentasjon av tilstrekkelig praksis utstedes ADK1-sertifikat.

Det er anledning til å gjennomføre ADK1-kurset uten at man har tilstrekkelig godkjent praksis. ADK-sertifikat utstedes når tilstrekkelig praksis blir dokumentert. Denne dokumentasjonen må skje innen en periode på 4 år etter gjennomført kurs.

ADK1-sertifikat

ADK1-sertifikat som bekrefter at kurset er gjennomført, eksamen er bestått og at praksiskravene er oppfylt gir grunnlag for å bli godkjent som bas (førstelinjeleder) for grøftelag ved legging av vann- og avløpsledninger.

For mer informasjon om ADK1-kurs, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post post@norskrorsenter.no.